Ban Giám hiệu

17/04/2015 | Số lượt đọc 12093 | Thể loại: Sơ đồ tổ chức


 

BAN GIÁM HIỆU - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

  

1. Đ/c Nguyễn Phúc Đức - ThS. Hiệu trưởng - Bí thư Đảng ủy

- Năm sinh: 1961
- Phòng làm việc: Tầng 3 nhà Hiệu bộ
- DĐ: 0912 553 143 -  CQ: 024. 37841827
- Email: 
duckts61@gmail.com

- Chịu trách nhiệm lãnh đạo chung toàn bộ các hoạt động của trường theo qui định của pháp luật và Điều lệ trường Cao đẳng

- Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau đây:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính
+ Phòng Kế toán - Tài vụ

+ Phòng Khoa học - Đối ngoại
+ Phòng Quản trị

+ Khoa Giáo dục thường xuyên
+ Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Nghiệp vụ
+ Trung tâm Đào tạo, Quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên

+ Các tổ chức chính trị xã hội thuộc trường (Công đoàn; Đoàn Thanh
niên; Hội Cựu chiến binh)
.

- Là chủ tài khoản của Nhà trường

  


 

2. Đ/c  Nguyễn Công Đại - TS. Phó hiệu trưởng - Đảng ủy viên

            - Năm sinh: 1977

  - Phòng làm việc: Tầng 3, nhà Hiệu bộ

  - Điện thoại: CQ 0224. 3784 1883 - DĐ 0903205352

  - Email: congdai71@gmail.com

Trực tiếp phụ trách các đơn vị sau đây:

+ Phòng Đào tạo
+ Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng
+ Phòng Công tác Học sinh - Sinh viên

+ Khoa Kế toán
+ Khoa Quản trị kinh doanh
+ Khoa Xây dựng
+ Khoa Công nghệ Thông tin - Điện, Điện tử
+ Khoa Khoa học cơ bản