Đảng bộ

17/04/2015 | Số lượt đọc 8170 | Thể loại: Sơ đồ tổ chức


 

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

        Đảng bộ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội được thành lập theo quyết định số 693-QĐ/TU ngày 18/8/2006 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội trên cơ sở Đảng bộ Trường Trung học kỹ thuật xây dựng Hà Nội. Năm 2007 Đảng bộ Trường là Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ khối các trường đại học và cao đẳng  Hà Nội.

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng 

        Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội là hạt nhân chính trị, là cơ quan lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và tổ chức thực hiện công tác Đảng của Đảng bộ giữa hai nhiệm kỳ.

        Đảng uỷ lãnh đạo thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nhiệm vụ, công tác của trường; hoàn thành nghĩa vụ đối với Nhà nước; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

 

2. Nhiệm vụ

        - Lãnh đạo công tác chính trị tư tưởng;

        - Lãnh đạo công tác chuyên môn và các nhiệm vụ chính trị trọng tâm;

        - Lãnh đạo công tác tổ chức,  cán bộ; 

        - Lãnh đạo hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội;

        - Lãnh đạo xây dựng tổ chức Đảng;

        - Kiểm tra việc thực hiện nghị quyết của Đảng; việc thực hiện Điều lệ Đảng.

 

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC 

1. Ban chấp hành Đảng bộ Nhà trường khoá XI, nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 07 đồng chí: 

 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

1

Nguyễn Phúc Đức

1961

Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng

2

Nguyễn Tuấn Anh

1970

Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ nhiệm UBKT,

Trưởng phòng Khoa học & Đối ngoại

3

Ngô Kim Chung

1977

ĐUV, UVUBKT, 
Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ

4

Nguyễn Công Đại

1977

ĐUV, Phó Hiệu trưởng

5

Đặng Thị Thanh Hường

1979

ĐUV, Trưởng khoa Kế toán

6

Nguyễn Xuân Thông

1979

ĐUV, Trưởng khoa Xây dựng

7

Nguyễn Đức Minh

1978

ĐUV, Phó trưởng phòng Tổ chức – Hành chính,

Phó Chủ tịch công đoàn

 

 2. Các Chi bộ trực thuộc gồm 08 chi bộ với 107 đảng viên:

 

TT

Tên chi bộ

Số lượng Đảng viên

1

Chi bộ 1

14

2

Chi bộ 2

11

3

Chi bộ 3

11

4

Chi bộ 4

19

5

Chi bộ 5

13

6

Chi bộ 6

10

7

Chi bộ 7

18

8

Chi bộ 8

11

Tổng

107