Đề án tuyển sinh

16/04/2015 | Số lượt đọc 7557 | Thể loại: Thực đơn ngang

Tải file gốc tại đây

 


 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, Ngày 16 tháng 01 năm 2015

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY
GIAI ĐOẠN 2015 - 2016

1. MỘT SỐ CĂN CỨ LẬP ĐỀ ÁN TUYỂN SINH

- Luật Giáo dục số 38/2005/QH11; Luật số 44/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục số 38/2005/QH11; Luật Giáo dục đại học số 08/2012/QH13;

- Quyết định số 221/2005/QĐ-TTg ngày 09/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng Chương trình Quốc gia phát triển nhân lực đến năm 2020;

- Quyết định số 711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt "Chiến lược phát triển giáo dục 2011 - 2020";

- Điều lệ trường cao đẳng (ban hành kèm theo Thông tư số 14/2009/TT-BGDĐT, ngày 28/5/2009, được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Thông tư số 43/2011/TT-BGDĐT, ngày 04/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo);

- Công văn số 4004/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 13 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xây dựng đề án tự chủ tuyển sinh;

- Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BGDĐT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Quyết định số 3538/QĐ-BGDĐT ngày 09/9/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015.

- Công văn số 5151/BGDĐT-KTKĐCLGD ngày 19/9/2014 của Bộ GD&ĐT về việc tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2015.

2. MỤC ĐÍCH VÀ NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH

2.1. Mục đích

- Nhà trường tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc lựa chọn phương thức tuyển sinh phù hợp với quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bảo đảm chất lượng học sinh được tuyển chọn vào trường phù hợp với các ngành đào tạo của Trường;

- Mở rộng cơ hội học tập, đáp ứng nhu cầu của người học;

- Tạo thuận lợi tối đa cho người học tham gia xét tuyển theo năng lực phù hợp với các ngành đào tạo của Trường.

 2.2.Nguyên tắc

- Đổi mới công tác tuyển sinh phải phù hợp với quy định của Luật Giáo dục; Luật Giáo dục đại học; Chiến lược phát triển giáo dục; Mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Thực hiện đúng các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo;

- Tổ chức tuyển sinh bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong tuyển sinh của Trường;

- Đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tuyển sinh với các ngành đào tạo;

- Phù hợp với các điều kiện về nguồn lực con người và cơ sở vật chất của Trường.

3.PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH NĂM 2015

3.1. Phương thức tuyển sinh

Thực hiện chủ trương đổi mới tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng từ năm 2015, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội xây dựng và tuyển sinh theo 02 phương thức tuyển sinh năm 2015 như sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  đối với thí sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ  trì. Nhà trường dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức 1.

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông. Nhà trường dành 50% chỉ tiêu để xét tuyển theo phương thức 2.

3.1.1. Các tiêu chí xét tuyển

a. Điều kiện và nguyên tắc xét tuyển chung:

Trường sẽ tổng hợp kết quả điểm học tập của những thí sinh đăng ký xét tuyển và so sánh với các tiêu chí xét tuyển nhằm lựa chọn những thí sinh đủ điều kiện học tập tại Trường. Trong mỗi đợt xét tuyển, Trường sẽ xác định trúng tuyển theo kết quả từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu đăng ký tuyển sinh của Trường. Thí sinh trúng tuyển phải hoàn thành thủ tục nhập học trong thời hạn do Hội đồng tuyển sinh xác định. Quá thời hạn đó, kết quả trúng tuyển sẽ không còn giá trị (trừ trường hợp có lý do chính đáng).

b. Tiêu chí xét tuyển cho các phương thức tuyển sinh:

*Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  đối với thí sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ  trì,  gồm 03 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) và 1 môn thi tự chọn trong số các môn Vật lý, Hóa học. Cụ thể tiêu chí xét tuyển:

-         Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-         Thực hiện theo qui chế tuyển sinh ĐH, CĐ chính qui hiện hành;

-         Môn xét tuyển và điểm xét tuyển cho các khối ngành:

STT

Khối ngành

Môn xét tuyển

Điểm xét tuyển

1

Khối ngành kinh tế:

- Kế toán.

- Quản trị kinh doanh.

- Tài chính - Ngân hàng.

- Toán, Vật lý, Hoá học.

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

Đáp ứng các điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT quy định.

2

Khối ngành Công nghệ kỹ thuật:

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

- Công nghệ thông tin.

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Quản lý xây dựng.

- Toán, Vật lý, Hoá học;

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

- Toán, Vật lý, Vẽ Mĩ thuật.

 *Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

-         Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

-         Hạnh kiểm ở năm học lớp 12 được xếp loại từ Khá trở lên;

-       Môn xét tuyển và điểm xét tuyển kết quả học tập trung học phổ thông cho các khối ngành:

TT

Khối ngành

Môn xét tuyển

Điểm xét tuyển

1

Khối ngành Kinh tế:

- Kế toán.

- Quản trị kinh doanh.

- Tài chính - Ngân hàng.

- Toán, Vật lý, Hoá học.

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Ngữ văn;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

Tổng điểm trung bình kết quả học tập trong 3 năm của 3 môn thuộc các môn xét tuyển theo từng ngành ≥ 16.5 điểm.

2

Khối ngành Công nghệ kỹ thuật:

- Công nghệ kỹ thuật xây dựng.

- Công nghệ thông tin.

- Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử.

- Quản lý xây dựng.

- Toán, Vật lý, Hoá học;

- Toán, Ngoại ngữ, Vật lý;

- Toán, Ngoại ngữ, Hoá học.

 

3.1.2. Lịch xét tuyển

a. Thời gian công bố phương thức và các tiêu chí xét tuyển cho các chuyên ngành đào tạo: 01/01/2015.

b. Thời gian xét tuyển:

* Xét tuyển theo phương thức 1 (xét tuyển đối với thí sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ trì)

          Các đợt xét tuyển thực hiện theo quy định của Bộ GDĐT

* Xét tuyển theo phương thức 2 (thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông)

- Thời gian từ 01/03/2015 - 30/06/2015, tổ chức xét tuyển 1 đợt:

+ Đợt 1: 01/03/2015 - 30/6/2015 ( xét tuyển đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2015 );

- Thời gian từ  01/7/2015 - 15/11/2015, tổ chức xét tuyển 4 đợt:

+ Đợt 2: 01/7/2015 - 31/7/2015 ( Nếu thí sinh chưa có giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2015, thì phải hoàn thiện khi làm thủ tục nhập học );

+ Đợt 3: 01/8/2015  - 31/8/2015;

+ Đợt 4: 01/9/2015  - 30/9/2015;

+ Đợt 5: 01/10/2015  - 15/11/2015.

( Nếu còn chỉ tiêu khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển, nhà trường sẽ tổ chức xét tuyển đợt tiếp theo).

3.1.3. Phương thức đăng ký của thí sinh

  1. a.Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  đối với thí sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ  trì:

Hồ sơ tuyển sinh, phương thức đăng ký tuyển sinh, lệ phí tuyển sinh, nguyên tắc xét tuyển: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông:

- Phiếu đăng ký xét tuyển cao đẳng chính quy (theo mẫu riêng do Trường phát hành có thể tải về từ Website của Trường: www.chn.edu.vn);

- Học bạ THPT (phô tô công chứng);

- Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (phô tô công chứng);

- Bản sao công chứng các văn bản, giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên, khu vực ưu tiên (nếu có).

- 2 phong bì dán tem và ghi rõ địa chỉ của thí sinh hoặc người nhận.

b. Địa điểm nhận hồ sơ:

Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội

Số 102, phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

          3.1.4. Chính sách ưu tiên

          Thực hiện theo quy định của Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng chính qui hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

          3.1.5. Lệ phí tuyển sinh

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Phân tích ưu, nhược điểm của phương án tuyển sinh

3.2.1.  Sự  phù hợp của phương thức tuyển sinh với đặc thù các ngành đào tạo của trường và với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành

Việc tổ chức tuyển sinh theo 2 phương thức: xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  đối với thí sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ  trì và xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông trên cơ sở các môn xét tuyển và điểm xét tuyển cho từng khối ngành sẽ đảm bảo lựa chọn được các thí sinh có đủ năng lực phù hợp với đặc thù các ngành đào tạo của Trường.

Các môn xét tuyển trong phương thức tuyển sinh hoàn toàn phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành, kiến thức tích lũy của thí sinh trong chương trình giáo dục phổ thông và được đánh giá qua các kỳ thi đảm bảo cho thí sinh có đủ năng lực để học tập các môn học của các ngành đào tạo bậc cao đẳng.

3.2.2. Các yếu tố đảm bảo chất lượng và sự công bằng của phương thức tuyển sinh đề xuất

Để đảm bảo chất lượng nguồn tuyển, Trường chú trọng vào các yếu tố:

- Đánh giá và coi trọng toàn bộ quá trình học tập của người học ở giai đoạn THPT;

- Sử dụng kết quả đánh giá kỳ thi tốt nghiệp THPT;

- Công bố công khai điểm sàn xét tuyển cùng toàn bộ quá trình xét tuyển và kết quả xét tuyển, nguyên tắc xác định kết quả trúng tuyển sẽ bảo đảm sự công bằng trong kết quả xét tuyển. Cụ thể, tất cả các thông tin như: Thời gian xét tuyển, thời gian đăng ký, thời gian nhận hồ sơ của mỗi thí sinh... được công bố trên website của Trường để học sinh và phụ huynh theo dõi và giám sát quá trình tuyển sinh của Trường. Điều đó, sẽ bảo đảm việc tuyển sinh được công bằng, khách quan và minh bạch của phương án tuyển sinh của Trường.

3.2.3. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường, học sinh khi trường triển khai phương án tuyển sinh

a. Thuận lợi, khó khăn của nhà trường:

Khi thực hiện đề án tuyển sinh riêng trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội có các lợi thế, trong đó nổi bật là: Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành nhiều văn bản hướng dẫn các trường xây dựng đề án tuyển sinh theo hướng tự chủ. Sự đồng thuận cao của tập thể cán bộ, giảng viên nhà trường trong việc xây dựng và triển khai đề án. Cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ giáo viên có đủ trình độ và kinh nghiệm lâu năm trong quản lý, giảng dạy đại học, cao đẳng.

Tuy nhiên, khi triển khai đề án nhà trường dự kiến sẽ gặp phải những khó khăn như: Xã hội chưa có thể thích ứng với thay đổi trong phương thức tuyển sinh mới. Điều này đòi hỏi nhà trường phải có nhiều biện pháp để cung cấp thông tin, giải thích và làm rõ về trình tự thủ tục tuyển sinh đến thí sinh và gia đình thí sinh. Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào nhiều trường, dẫn đến việc hồ sơ ảo nhiều, Nhà trường khó chủ động được trong quá trình xét tuyển.

3.4.2 Thuận lợi và khó khăn của học sinh:

Việc đăng ký và dự tuyển vào trường thông qua phương thức tuyển sinh riêng giúp thí sinh có thêm cơ hội để được học ở bậc cao hơn. Thời gian tuyển sinh được lên kế hoạch trước và xét nhiều lần trong năm, giúp các em có thêm thời gian để củng cố lại kiến thức. Việc đánh giá toàn diện dựa trên các tiêu chí đã được ghi nhận ở giai đoạn THPT giúp các em phát huy được thế mạnh về năng lực bản thân.

3.2.4. Các hiện tượng tiêu cực có thể phát sinh khi triển khai phương án tuyển sinh và các giải pháp chống tiêu cực

Với việc xét tuyển dựa trên kết quả học tập của cả quá trình học tập ở Trung học phổ thông, khả năng tiêu cực trong tuyển sinh hầu như không phụ thuộc vào kết quả đánh giá của Trường.

Để bảo đảm việc xét tuyển được công bằng, Trường sẽ công khai toàn bộ thông tin về tuyển sinh cũng như danh sách trúng tuyển trên website của Trường.

Khi có kết quả xét tuyển sinh, Trường sẽ kiểm tra, đối chiếu các thông tin trong phiếu đăng ký của học sinh với hồ sơ gốc khi học sinh đến làm thủ tục nhập học tại Trường để bảo đảm kết quả xét tuyển khách quan.

3.3. Điều kiện thực hiện phương án tuyển sinh

3.3.1. Điều kiện về con người

Giáo sư

Phó Giáo sư

Tiến sĩ KH

Tiến sĩ

Thạc sĩ

Đại học

     

3

105

110

3.3.2. Điều kiện cơ sở vật chất

Hạng mục

Diện tích sàn xây dựng(m2)

a) Hội trường, giảng đường, phòng học các loại: 40 Phòng. Các phòng học đều được trang bị máy vi tính và máy chiếu đa năng phục vụ giảng dạy

2330

b) Thư viện, trung tâm học liệu với 2750 đầu sách, giáo trình tài liệu tham khảo

142

c) Phòng thí nghiệm, phòng thực hành, nhà tập đa năng, xưởng thực tập: 15phòng

727

3.3.3. Hình thức tổ chức đào tạo:

Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội tổ chức đào tạo cao đẳng theo học chế tín chỉ (nhà trường đã tổ chức đào tạo theo hình thức học chế tín chỉ từ năm 2010).

4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

4.1. Công tác chuẩn bị tuyển sinh:

a. Căn cứ quy định của Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác tuyển sinh, Trường ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh.

          Hội đồng tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng làm chủ tịch Hội đồng. Hội đồng tuyển sinh chịu trách nhiệm tổ chức và chỉ đạo toàn bộ công tác tuyển sinh của Trường.

           b. Trường thông báo công khai trên trang thông tin điện tử và các phương tiện thông tin đại chúng phương án tuyển sinh.

          Thông tin  tuyển sinh của Trường bao gồm: Tên trường, ký hiệu trường, địa chỉ liên hệ, trình độ đào tạo, ngành đào tạo, chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh, khối thi/xét tuyển, môn thi/xét tuyển, thời gian xét tuyển, vùng xét tuyển và các thông tin liên quan khác.

          c. Ban hành các quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh, các Ban giúp việc Hội đồng; các văn bản quy định, hướng dẫn về công tác tuyển sinh, mẫu hồ sơ đăng ký xét tuyển.

          d. Chuẩn bị nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị, văn phòng phẩm, … cho công tác tuyển sinh.

4.2. Tổ chức xét tuyển:

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh và các Ban giúp việc HĐTS để điều hành các công việc liên quan đến công tác tuyển sinh.

          a. Thành phần của HĐTS:

- Chủ tịch:  Hiệu trưởng;

                   - Phó Chủ tịch: Phó Hiệu trưởng;

                   - Các ủy viên: Trưởng hoặc phó các Phòng, Khoa, Ban.

          b. Nhiệm vụ và quyền hạn của HĐTS Trường:

- HĐTS thực hiện công tác tuyển sinh theo đề án tuyển sinh của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận;

          - HĐTS có nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức thực hiện các khâu:

                   + Tổ chức xét tuyển: Tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh, xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của trường;

                   + Thực hiện nghiêm túc các qui định về tuyển sinh của Bộ Giáo dục và đào tạo và quy định xét tuyển theo đề án tuyển sinh của Trường;

                   + Thu và sử dụng lệ phí xét tuyển;

+ Tổng kết công tác tuyển sinh; quyết định khen thưởng, kỷ luật theo quy định;

                   + Truyền dữ liệu tuyển sinh về Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định, báo cáo kịp thời kết quả công tác tuyển sinh cho Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 c. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch HĐTS:

-  Ra quyết định thành lập bộ máy giúp việc cho HĐTS Trường.

          - Phổ biến, hướng dẫn, tổ chức thực hiện Quy chế Tuyển sinh của Bộ GD&ĐT, Phương thức xét tuyển theo đề án tuyển sinh riêng của Trường.

          - Quyết định và chịu trách nhiệm toàn bộ các mặt công tác liên quan đến tuyển sinh;

          - Báo cáo kịp thời với Bộ GD&ĐT và cơ quan chủ quản về công tác tuyển sinh của Trường;

4.3. Thanh tra, kiểm tra, giám sát tuyển sinh, giải quyết khiếu nại tố cáo:

Trường thành lập Ban thanh tra tuyển sinh trực thuộc Hiệu trưởng, gồm những cán bộ có tinh thần trách nhiệm cao, có uy tín với đồng nghiệp và có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, nhất là thanh tra tuyển sinh. Ban thanh tra tuyển sinh của trường chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh; kịp thời phát hiện những sai sót, vi phạm và đề xuất các hình thức xử lý theo đúng quy định.

          Phối hợp với Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo, tổ chức tốt việc giám sát, thanh tra, kiểm tra công tác tuyển sinh.

          Giải quyết khiếu nại tố cáo liên quan đến công tác tuyển sinh theo quy định của nhà nước.

4.4. Chế độ thông tin báo cáo:

          Thực hiện chế độ thông tin trước, trong và sau khi kết thúc tuyển sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4.5. Phối hợp với các đơn vị, ban ngành địa phương, cơ quan báo chí truyền thông, tổ chức công tác tư vấn tuyển sinh và xét tuyển.

5. LỘ TRÌNH CAM KẾT CỦA TRƯỜNG

5.1. Lộ trình:

Năm 2015:

- Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia  đối với thí sinh có đăng ký và dự thi tại các cụm do các trường đại học chủ  trì.

- Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương) dựa vào kết quả học tập bậc trung học phổ thông.

Năm 2016, 2017: Nhà trường tự chủ hoàn toàn trong tuyển sinh.

5.2.Cam kết:

- Tổ chức tuyển sinh theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thực hiện nghiêm túc, an toàn, đúng quy định trong tất cả các khâu của công tác tuyển sinh;

- Tạo mọi điều kiện thuận lợi tối đa cho các thí sinh tham gia đăng ký xét tuyển, đảm bảo nghiêm túc, công bằng, khách quan và không có tiêu cực;

- Công bố rộng rãi, công khai các thông tin về hoạt động tuyển sinh của Trường để xã hội, phụ huynh và thí sinh theo dõi, giám sát;

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kịp thời. Kết thúc kỳ tuyển sinh năm 2015, tiến hành tổng kết, đánh giá và rút kinh nghiệm, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Xử lí nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật các hiện tượng tiêu cực, hành vi vi phạm Quy chế.

 

Hà Nội, Ngày 16 tháng 01 năm 2015

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký) 

ThS. Nguyễn Phúc Đức